Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Marketingowych Grupy Kapitałowej Hossa

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych  w Celach Marketingowych Grupy Kapitałowej Hossa

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych  (zwanego  „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;

jest Hossa.biz Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 295112 („Hossa.biz”) a także inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hossa S.A., to jest:  Grupa Inwestycyjna Hossa. S.A. w Gdyni,  Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku, OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdańsku (dalej „Podmioty Grupy Hossa”)  

Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą w celach marketingowych, tj. celem przedstawiania i przekazywania Panu/Pani przez Hossa.biz, Podmioty Grupy Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz, Podmiotów Grupy Hossa oraz Partnerów Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa.

Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Udzielona zgoda  może zostać  w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce  do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą  podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu.   Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.  

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji  lub  przyszłych zachowań dla określenia przez  Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Hossa.biz oraz Podmioty Grupy Hossa, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Hossa.biz oraz Podmiotów Grupy Hossa (takim jak podwykonawcy i usługodawcy) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz, Podmiotów Grupy Hossa oraz Partnerów Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania. 
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na  podany niżej adres kontaktowy: info@hossabiz.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Hossa.biz Sp. z o.o. w Gdańsku: IOD@hossabiz.pl

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora  Danych Osobowych Państwa danych  osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):

Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i wyrażam zgodę na przedstawianie i przekazywanie mi przez Hossa.biz, podmioty Grupy Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Hossa.biz oraz innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hossa S.A.,  to jest:  Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. w Gdyni,,  Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku, OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdyni a także Partnerów Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa:

 • na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej
 • z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy   oraz  z użyciem innych  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu

Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.